Projekty UE → Projekty ZREALIZOWANE → Projekt1_9,2 → O projekcie

O projekcie

logo

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt: „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt będzie realizowany w terminie: 1.04.2013r – 30.06.2015r

  • rozszerzona oferta zajeć dydaktyczno wyrównawczych i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów Technikum Nr 2 poprzez udział w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych
  • wzrost jakości kształcenia zawodowego i unowocześnienie zaplecza dydaktycznego w Technikum Nr 2 poprzez wyposażenie placówki w sprzęt i oprogramowanie niezbedne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych dla technika organizacji reklamy, technika elektronika, technika informatyka, technika mechanizacji rolnictwa i technika architektury krajobrazu
  • zwiększona dostepność do fachowego poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego poprzez utworzenie stanowiska psychologa szklonego
  • zwiększona dostepność do poradnictwa w zakresie kształtowania ścieżki kariery zawodowej poprzez utworzenie szkolnego punktu doradztwa zawodowego
  • podwyższona wiedza zawodowa i wzrost umiejetności praktycznych poprzez udział ucznów w wakacyjnych praktykach zawodowych w zakładach pracy