Uczniowie → Materiały → Przykłady skryptów PHP

Przykłady skryptów PHP

Opracował Józef Kańczugowski

Proste przetwarzanie danych wysłanych formularzem. Utwórz dokument z formularzem oraz dokument ze skryptem PHP, który to skrypt:

1 Znajduje i wyświetla najmniejszą z 3 liczb całkowitych wysłanych przez użytkownika pobierz
2 Zamienia wartościami dwie liczby całkowite wysłane przez użytkownika oraz wyświetla te liczby przed oraz po zamianie wartości pobierz
3 Wyświetla napis "Pierwsza z wysłanych liczb jest większa" albo napis "Druga z wysłanych liczb jest większa" albo napis "Liczby są sobie równe" pobierz
4 Wyświetla sumę dwóch liczb wysłanych przez użytkownika pobierz
5 Wyświetla tekst który jest połączeniem dwóch krótkich tekstów wysłanych jako oddzielne teksty pobierz
6 Wyświetla iloraz dwóch liczb wysłanych przez użytkownika, przy czym jeżeli drugą liczbą jest zero, wyświetla napis "Nie ma dzielenia przez zero!" pobierz
7 Wyświetla napis "To jest liczba całkowita","To jest liczba zmiennoprzecinkowa" albo "To nie jest liczba" w zależności od wysłanej wartości. pobierz
8 Wyświetla napis "Podana liczba należy do przedziału obustronnie otwartego (20,30)" albo napis "Podana liczba nie należy do przedziału obustronnie otwartego (20,30)" pobierz
9 Wyświetli napis "Wybrałeś kobietę", napis "Wybrałeś mężczyznę" lub napis "Płeć jest obojętna" w zależności od zaznaczonego elementu typu "radio" pobierz
10 Wyświetli wypunktowaną listę zainteresowań zaznaczonych w elementach checkbox opisanych następująco: sport, samochody, telewizja, komputery pobierz
11 Wyświetli Twój ulubiony sport wybrany z listy rozwijanej zawierającej takie sporty jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka pobierz
12 Wyświetli 2 liczby podane przez użytkownika w kolejności mniejsza, większa pobierz
13 Wyświetli obwód prostokąta o bokach podanych przez użytkownika pobierz
14 Wyświetli jeden z napisów: "Liczba jest mniejsza od 10", "Liczba jest równa 10" lub "Liczba jest większa od 10" w zależności od wysłanej liczby pobierz

Zastosowanie pętli do przetwarzania danych wysłanych formularzem oraz tworzenie kodu HTML za pomocą PHP. Utwórz dokument z formularzem oraz dokument ze skryptem PHP, który to skrypt:

1 Wyświetli tabelę posiadającą liczbę kolumn i wierszy podanych przez użytkownika. W każdej komórce tabeli jest wpisana losowo wybrana liczba z przedziału 1..100; pobierz
2 Wyświetli kwadrat o boku 400 pikseli koloru zielonego lub czerwonego, w zależności od zanaczonego elementu typu radio pobierz
3 Wypisze wszystkie liczby nieparzyste, począwszy od 11, kolejno jedna pod drugą mniejsze od liczby podanej przez użytkownika. Jeżeli uzytkownik poda liczbę mniejszą od 12, to należy wyświetlić komunikat "Podaj liczbę większą od 11" pobierz
4 Obliczy i wyświetli potęgę której podstawa i wykładnik są wysyłane formularzem. Uwaga - nie korzystamy z funkcji wbudowanych pobierz
5 Obliczy i wyświetli silnię liczby wysyłanej formularzem. Uwaga - nie korzystamy z funkcji wbudowanych pobierz
6 Wyświetli liczby kolejno jedna za drugą oddzielone przecinkami (po ostatniej liczbie przecinka nie ma). Liczby są losowane z przedziału <2,10> do chwili, gdy zostaje wylosowana liczba podana przez użytkownika. Jeżeli użytkownik poda liczbę poza przedziałem, to należy wyświetlić komunikat "Podaj liczbę z zakresu 2..10" pobierz
7 Wyświetli kwadraty o boku 40 pikseli, kolor każdego jest wybierany losowo, natomiast liczba kwadratów jest określana przez użytkownika. Kwadraty są umieszczane jeden za drugim w wierszu a następnie jeden za drugim w następnym wierszu, itd. pobierz
8 Wyświetli kolejne liczby całkowite począwszy od 1 kolejno jedna pod drugą. Kwadrat każdej z liczb jest mniejszy od liczby podanej przez użytkownika. Jeżeli nie ma takich liczb, należy wyświetlić komunikat "Nie ma liczb spełniających podany warunek" pobierz
9 Za pomocą znaku gwiazdki narysuje prostokąt (tylko krawędzie) o bokach równych liczbie gwiazdek podanych przez użytkownika. pobierz
10 Wyświetli postać binarną liczby podanej przez użytkownika pobierz
11 Wyświetli liczbę całkowitą podaną przez użytkownika w odwrotnej kolejności cyfr pobierz
12 Wyświetli sumę cyfr, liczby całkowitej podanej przez użytkownika pobierz
13 Pokaże stronę z zółtym lub pomarańczowym tłem, w zależności od liczby wysłanej przez użytkownika. Liczba mniejsza od 10, to kolor żółty, każda inna liczba - kolor pomarańczowy. Należy wyświetlić napis "Kolor tła strony - żółty" albo napis "Kolor tła strony - pomarańczowy" pobierz
14 Wyświetli co drugą liczbę nieparzystą począwszy od liczby 3, kolejno jedna pod drugą. Liczby muszą być mniejsze od liczby podanej przez użytkownika, jeżeli nie ma takich liczb, należy wyświetlić komunikat "Podaj liczbę większą lub równą 3" pobierz

Zadania trochę trudniejsze. Zastosowanie tablic, definiowanie własnych funkcji, zapis/odczyt danych w plikach i w bazach danych

1 1. Zdefiniować funkcję tworzącą tablicę o danej długości, wypełnioną losowymi liczbami całkowitymi z podanego zakresu
2. Zdefiniować fukcję wyświetlającą elementy tablicy jednowymiarowej, oddzielone przecinkami
3. Napisać skrypt wyświetlający elementy 10-elementowej tablicy liczb całkowitych, wybranych losowo z zakresu od 10 do 100
Uwaga: funkcje należy zdefiniować w oddzielnym pliku.
pobierz
2 Napisać skrypt sortujący rosnąco 10-elementową tablicę liczb całkowitych, wybranych losowo z zakresu od 5 do 10. Nie wolno korzystać z funkcji wbudowanych, stosujemy funkcje zdefiniowane w zadaniu 1. Zastosować bąbelkową metodę sortowania. pobierz
3 1. Za pomocą phpMyAdmin lub monitora MySQL zarejestrować nowego użytkownika new_user, hasło new_user_123 i utworzyć bazę danych uzytkownicy korzystając z pliku baza.sgl
2. Napisać skrypt logowania lub rejestrowania się, w przypadku nowego użytkownika
pobierz
4 Napisać skrypt logowania, jeżeli loginy i hasła są zapisane w pliku users.txt. W każdym wierszu znajduje się login i hasło pisane jedno za drugim, przy czym hasła są kodowane funkcją sha1(). Jednym z użytkowników jest ferdek_kiepski, hasło ferdek123 pobierz
5 1. Zdefiniować funkcję tworzącą tablicę o danej długości, wypełnioną losowymi liczbami całkowitymi bez powtórzeń z podanego zakresu
2. Wyświetlić tablicę 6 liczb losowanych bez powtórzeń z zakresu od 1 do 49 (lotto).
pobierz
6 Przykład odczytywana danych z bazy MySQL. Mamy pokazanych kilka sposobó w ujęciu proceduralnym. pobierz

Różne

1 Napisz kod html/php strony, na której użytkownik wpisze liczbę naturalną i otrzyma jeden z komunikatów:
- "Nie ma miesiąca o podanym numerze"
- "Dzisiaj mamy miesiąc o podanym numerze"
- "Podałeś nieprawidłowo numer aktualnego miesiąca"
W skrypcie zastosuj obsługę wyjątków.
pobierz
2 Napisz kod html/php strony, na której użytkownik podaje swoje hasło przy czym:
- Jeżeli wcześniej podał hasło i nie wyłączał od tamtej chwili przeglądarki, zobaczy jeden z komunikatów: "Podałeś poprawne hasło" lub "Podałeś niewłaściwe hasło"
- Jeżeli użytkownik po raz pierwszy podaje hasło, zostaje wyświetlony napis "Podane hasło zostało zapamiętane"
pobierz
3 Utwórz stronę, której tło będzie zielone w niedziele, natomiast w pozostałe dni tygodnia kolor będzie wybierany losowo. pobierz
4 Utwórz stronę, która spełnia następujące warunki:
- Posiada formularz w którym wpisujemy jedno z następujących narzędzi: pług, brona, opryskiwacz lub przyczepa oraz submit z napisem "Pokaż pracę wykonywaną danym narzędziem"
- Jeżeli wpiszemy poprawnie jedno z narzędzi, zostaje wyświetlony jeden z napisów: "pług - orka", "brona - bronowanie", "opryskiwacz - oprysk" lub "przyczepa - transport"
- Jeżeli błędnie podamy nazwę narzędzia, to jest wyświetlany napis "Podaj inne narzędzie"
- Skrypt PHP tworzy klasę Prace_rolnicze, wyświetlenie napisu jest metodą tej klasy
pobierz