Szkoła → Szkoła dawniej

Historia naszej szkoły

Szkoła założona została w 1921 r. przez radnych Sejmiku Powiatowego: mgr Tadeusza Fleszyńskiego, Jan Borysa - rolnika z Surhowa i Stanisława Hewla - dzierżawcę okolicznych wsi. Opiekunem szkoły został Tadeusz Fleszyński. Z funduszu państwowego wydzielono 30,76 ha ziemi na potrzeby szkoły. Zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku liceum ogólnokształcącego, wtedy Gimnazjum Państwowego w Krasnymstawie. Budynek szkolny, 2 budynki mieszkalne, stajnię, stodołę i spichlerz zbudowano w latach 1925 - 1928. Typ szkoły ustalono jako 11-miesięczną Szkołę Rolniczą im. Bartosza Głowackiego oraz sześciomiesięczny Kurs Społeczno-Hodowlany. W latach wojny Szkoła przeżywała różne koleje. W 1939 r. zostają przerwane zajęcia, pracuje tylko gospodarstwo szkolne. Działalność szkoły staraniem dyr. Lewickiego zostaje wznowiona w czerwcu 1942 r., ale już w listopadzie gestapo rozwiązuje polską szkołę. Okupant organizuje szkołę rolniczą dla Volksdutschów. Budynek szkolny podczas wojny zostaje zniszczony. Pierwsi uczniowie w latach 1944-45 odgruzowują go i odbudowują. W roku 1945 rozpoczyna zajęcia Gimnazjum Rolniczo-Ogrodnicze I stopnia. W roku 1946 gimnazjum zostaje przemianowane na 4-letnie Techniku Rolniczo-Chmielarskie. Wiosną 1950 r. szkoła przybiera nazwę 4-letnie Liceum Rolnicze Tytoniarsko-Chmielarskie. W roku 1953 odrzucono specjalizację tytoniową, szkole zostaje wyłącznie profil chmielarski i nowa nazwa - Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie. W roku 1957 następuje kolejna zmiana typu szkoły. Powstaje 5-letnie Państwowe Techniku Rolnicze. W roku 1964 zostało uruchomione 3-letnie Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie dla Dorosłych. W tym samym roku powstaje 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne. W roku 1966 kończy swe istnienie technikum dla dorosłych. Powstaje 3-letnie młodzieżowe Technikum Rolnicze z profilem ogólnorolniczym.

Od 1 lutego 1973 r. powołano przy technikum Telewizyjne Technikum Rolnicze. W roku 1976 prowadzi zajęcia Zasadnicza Szkoła Rolnicza i 3-letnie Technikum Wieczorowe dla Pracujących. W roku 1976 otwarto 5-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. W roku 1978 powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, w skład którego wchodziły następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Rolnicze 3-letnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły rolniczej-rozwiązane w roku 1985
 • Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Rolnicze Wieczorowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technikum Zaoczne na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej

W roku 1981 powstaje Technikum Ogrodnicze na podbudowie szkoły podstawowej.
W roku 1988 powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.
Szczególnie przykrym wydarzeniem był pożar szkoły w dniu 13.12.1993 r. wypalił się dach i część 2 piętra. Szkołę odbudowano dzięki wsparciu Ministerstwu Rolnictwa i wielu życzliwych ludzi. Do sierpnia 2002 roku szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Rolniczych i ma następujące jednostki szkolne:

 • 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • 5-letnie Technikum Rolnicze
 • 5-letnie Technikum Ogrodnicze
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
 • 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym staje się Powiat Krasnostawski. Ze szkoły Ministerstwa Rolnictwa staje się szkoła samorządową

Od 1 września 2002 roku następuje zmiana nazwy na Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie Obecnie szkoła liczy 500 uczniów kształci w następujących typach szkół:

 • Liceum Ogólnokształcącym
 • Liceum Profilowanym
 • Technikum Nr 2 w zawodzie
  • technik mechanizacji rolnictwa
  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik elektronik
  • technik informatyk
  • technik organizacji reklamy

Szkoła uprawiała i uprawia chmiel na pow. około 10 hektarów. Od roku 1971 we wrześniu odbywają się zatem w naszym mieście "Chmielaki", czyli dożynki chmielowe. Głównym celem "Chmielaków", oprócz zakończenia zbiorów chmielu, jest przypomnienie tradycji chmielarskich, wymiana doświadczeń w uprawie chmielu pomiędzy plantatorami a naukowcami na odbywającej się co roku sesji naukowej. Uroczystości tej towarzyszy wystawa maszyn i narzędzi rolniczych do uprawy i zbioru chmielu, aukcja chmielu i piwa, wystawa zabytków z dziedziny chmielarstwa i piwowarstwa. "Chmielaki" to takie obrzędowe widowisko, zabawy i występy artystyczne, prezentacje kultury ludowej. Krasnostawskie technikum zawsze czynnie uczestniczyło i uczestniczy w tym święcie. Znaczna część obrzędów odbywa się na terenie szkoły. Młodzież szkolna wkładała zawsze wiele trudu w przygotowanie i cały przebieg "Chmielaków". Szkoła zawsze gościła i gości u siebie zaproszonych pracowników naukowych, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych, chmielarzy i piwowarów. Zespoły szkolne swoimi występami uświetniały przebieg tej uroczystości.

Mury szkoły opuściło 12 200 absolwentów, przy czym technikum zaoczne wykształciło 5100 osób, a technikum i licea w systemie dziennym dla młodzieży 7 100 absolwentów Absolwenci szkoły to miedzy innymi: dyrektorzy różnych jednostek , księża , siostry zakonne, nauczyciele, pracownicy naukowi, służby mundurowe, rolnicy i przedsiębiorcy.

Dyrektorzy szkoły

 • Berezowski Stanisław - przed wojną
 • Żemralski M. - przed wojną
 • Imiela D. - przed wojną
 • Szymankiewicz Z. - przed wojną
 • Lewicki - od roku 1942
 • Wyrzykowski Cezary - 1945-1949
 • Lwow Leon - 1949-1952
 • Faustman Wacław - 1952-1971
 • Bosiak Stanisław - 1971-1975
 • Banaszkiewicz Józef - 1975-1991
 • Witkowski Mieczysław - 1991- 2002
 • Elżbieta Zadrąg - 2003 nadal
 • Dyrektorzy szkolenia systemem zaocznym
 • Miturski Stanisław - 1953
 • Szewczyk Antoni - 1960-1975
 • Bąk Jan - 1975/76
 • Król Genowefa - 1976-1989
 • Od marca 2003 roku dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Zadrąg

w okresie 2003 - 2011 dokonano rozszerzenia oferty edukacyjnej o zawody

 • technik architektury krajobrazu - 2004
 • technik informatyk - 2009
 • technik organizacji reklamy 2010
 • II Liceum Profilowanego - 2004

Wyposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny ze środków MEN

 • pracownia komputerowa - 2003
 • pracownia komputerowa - 2005
 • pracownia komputerowa - 2007
 • centrum multimedialne - 2007

Z rezerwy oświatowej na wyposażenie nowo pozyskanych pomieszczeń dydaktycznych

 • zakup pomocy dla technika elektronika - 2003 i 2004
 • zakup pomocy dla technika architektury krajobrazu i II Liceum profilowanego - 2004
 • podłączenie Internetu do każdej pracowni - 2007

Ze środków MR i Rozwoju Wsi

 • otrzymanie samochodu do nauki jazdy , siewnika z agregatem i szafy z narzędziami

Ze środków wypracowanych w gospodarstwie

 • zakup opryskiwacza do chmielu i ciągnika - 2007
 • zakup kombajnu zbożowego - 2008

Ze środków przekazanych przez Narodowy Bank Polski

 • tablica interaktywna - 2011

Poprawa bazy dydaktycznej

 • remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - 2003, 2007, 2010 (okna, dach, drzwi, ściany, podłoga)

Rezerwa oświatowa i starostwo

 • wymiana ogrodzenia od strony chmielnika 2005 - środki wypracowane
 • ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego 2006 - środki wypracowane

Z rezerwy oświatowej

 • remont sanitariatów - 2011
 • remont korytarza przy szatni - 2011
 • remont sal lekcyjnych 2004 , 2005, 2011
 • wymiana okien na holach i wybranych salach - 2010, 2011
 • wymiana dachu na warsztatach szkolnych 2006 - środki ze starostwa
 • wymiana dachu na garażu - 2010 - środki wypracowane w gospodarstwie
 • wymiana instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych 2005 i suszarni chmielu 2008

Środki starostwa

 • przekształcenie jednej pracowni w salę wykładową na 60 miejsc 2006

Środki starostwa

 • wykonanie ław drewnianych na korytarze 2008, 2009, 2011

Środki pozyskane z WFOŚ

 • poprawa estetyki otoczenia szkoły

Środki pozyskane z WFOŚ

 • założenie mini ogrodu botanicznego dla architektów krajobrazu edycja I - 2006
 • założenie mini ogrodu botanicznego dla architektów krajobrazu edycja II - 2007
 • założenie mini ogrodu botanicznego dla architektów krajobrazu edycja III - 2008
 • założenie mini ogrodu botanicznego dla architektów krajobrazu edycja IV - 2009
 • wykonanie pergoli i ozdobnych skrzyń na rośliny 2006 i 2009
 • odnowienie elewacji zewnętrznej warsztatów szkolnych , suszarni chmielu, stodoły - 2011
 • wymiana materiału na schodach wejściowych do szkoły głównych i bocznych - 2006 i 2008

Gospodarstwo pomocnicze

 • 1921 - posiada obszar 30,76 ha
 • 1953 - przybywa 29,95 ha z użytków w Fajsławicach: stawy rybne - 19,09ha, chmielnik - 4ha, grunty orne - 5,8ha
 • 1959 - przybywa 16 ha łąk w Kolonii Rońsko. Łącznie stanowi to 85,76ha
 • 1971 - gospodarstwo przekazuje obiekt w Fajsławicach jako nierentowny i kłopotliwy Kółkom Rolniczym
 • 1976 - powierzchnia gospodarstwa wynosi 91 ha w tym:
  • grunty orne - 60 ha
  • łąki - 18 ha
  • plantacja chmielu - 6,5 ha
  • pozostałe grunty - 10 ha
  • lasy - 1 ha
 • 1996 rok gospodarstwo posiada 91 ha, w tym 10 ha chmielnika, 17,8 ha łąki, 1,8 ha sad oraz grunty orne. 2003 pow gospodarstwa wynosi 62 ha , w tym 11 ha chmielnik , pozostała część to działki pracownicze i grunty orne 2010 pow gospodarstwa wynosiła 56 ha , w tym 11 ha chmielnik. 30 czerwca 2010 roku zostaje zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze, majątek gospodarstwa przejmuje w całości szkoła. Likwidacja nastąpiła zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych. Obecnie grunty przejęte przez szkołę mają pow 56 ha w tym 10 ha chmielnik.