Kursy → Kurs "Podstawy C++"

Materiały i ćwiczenia do kursu Podstawy C++

Opracował Józef Kańczugowski

Elementarz C++

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Twój pierszy program w którym poznasz strukturę programu, komentarze oraz wyświetlisz jakiś tekst za pomocą cout. pobierz
2 Szkielet programu - plik który otworzysz i napiszesz w nim nowy program. pobierz
3 Inny sposób wyświetlania tekstu za pomocą funkcji printf(). Poznasz pojęcie funkcji oraz funkcji wbudowanej. pobierz
4 Poznasz pojęcie zmiennej, deklarowanie zmiennej oraz instrukcję przypisania. pobierz
5 Program w którym deklarujemy zmienne typu integer, float oraz string, następnie przypisujemy im wartości i wyświetlamy je. pobierz
6 Program w którym deklarujemy zmienne typu integer, float oraz string, następnie przypisujemy im wartości podane z klawiatury i wyświetlamy je. pobierz
7 Program w którym podajemy z klawiatury dwie liczby różne od zera, wykonujemy na nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie a następnie wyświetlamy wyniki. pobierz
8 Program w którym zamieniamy między sobą wartości dwóch zmiennych. pobierz
9 Program w którym pokazujemy wynik dzielenia w zależności od typów dzielnej i dzielnika. pobierz
10 Pokazujemy dzielnie modulo, co oznacza dokładnie to samo, co reszta z dzielenia. pobierz

Instrukcje warunkowe, operatory logiczne

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Podajemy dwie liczby, program wyświetli wartość większą. Proste zastosowanie instrukcji warunkowej if (warunek) instrukcja1;else instrukcja2; pobierz
2 Podajemy trzy liczby, program ma wyświetlić największą wartość. Tym razem nie mamy jak w poprzednim przykładzie prostego wyboru "jeżeli nie pierwsza liczba to druga" - to jest pierwszy sposób, nieprzydatny dla większej ilości liczb. pobierz
3 Drugi sposób zbajdowania nawiększej z 3 podanych liczb, będziemy go w dalszym toku nauki stosować do znajdowania nawiekszej spośród wielu liczb. pobierz
4 Podajemy trzy liczby i musimy je wyświetlić rosnąco. Przykład prostego rozwiązania tego problemu. pobierz
5 Sprawdzamy czy podana liczba jest parzysta. pobierz
6 Sprawdzamy czy podany rok jest przestępny. pobierz
7 Sprawdzamy czy podana liczba jest ujemna, dodatnia, czy równa 0. pobierz
8 Sprawdzamy czy podana liczba znajduje się w przedziale obustronnie domkniętym <10,100>. pobierz
9 Inny sposób wykonania poprzedniego zadania. pobierz
10 Obliczanie pierwiastków trójmianu kwadratowego. pobierz
11 Instrukcja switch - program wyświetlający nazwę miesiąca, w zależności od podanego numeru. pobierz
12 Instrukcja switch. Program który w zależności od otrzymanej oceny (1, 2, 3, 4, 5 lub 6) wyświetli jeden z napisów: "Brak promocji do następnej klasy", "Promocja do następnej klasy" lub "Promocja z oceną celującą". pobierz

Pętle

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Zastosowanie pętli for. Program wypisuje liczby całkowite od 1 do 100, kolejno jedna za drugą, oddzielone przecinkami pobierz
2 Zastosowanie pętli for. Program wypisuje liczby całkowite od 1 do 100, kolejno jedna pod drugą pobierz
3 Zastosowanie pętli for. Program wypisuje 100 kolejnych liczb nieparzystych, począwszy od 7 pobierz
4 Podwójna pętla for. Program rysuje za pomocą znaku gwiazdki obwód kwadratu o boku 10 gwiazdek. Rysowanie gwiazdek nie jest oczywiście celem tego programu, a tylko sposobem ułatwiajacym zrozumienie działania pętli podwójnej. pobierz
5 Podwójna pętla for. Program rysuje za pomocą znaku gwiazdki kwadrat o boku 10 gwiazdek pobierz
6 Program rysuje za pomocą znaku gwiazdki choinkę o wysokości wynoszącej zdefiniowanej stałej - liczbie gwiazdek. pobierz
7 Podwójna pętla for. Program wypisuje liczby w układzie tabelarycznym, których wartości są określane za pomocą ustalonej reguły. pobierz
8 Pętla zaporowa do...while. Program prosi użykownika o podanie liczby całkowitej dopóty, dopóki podana liczba jest różna od 10. pobierz
9 Pętla do...while. Program prosi użykownika o podanie liczby całkowitej, a następnie proponuje zgadywanie liczby pobierz
10 Pętla while. Program wyświetla podaną liczbę całkowitą dodatnią większą od zera, w odwrotnej kolejności cyfr. pobierz
11 Program oblicza potęgę danej liczby. pobierz
12 Program oblicza silnię danej liczby. Metoda nierekurencyjna. pobierz

Funkcje

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Przykład definiowania i wywołania funkcji, która zwraca wartość. pobierz
2 Przykład definiowania i wywołania funkcji, która nie zwraca wartości. pobierz
3 Poprzedni przykład zmodyfikowany w ten sposób, że tym razem definicja funkcji znajduje się po funkcji głównej main(). pobierz
4 Przykład definiowania funkcji w oddzielnym pliku a następnie wywołania jej w kodzie programu. pobierz
5 Przykład przekazywania przez wartość. pobierz
6 Poprzedni przykład zmienniony tak, aby pokazać przekazywanie przez referencję. pobierz
7 Definiowanie i wywołanie funkcji obliczającej iloczyn dwóch liczb. Przykład przekazywania przez wartość pobierz
8 Funkcja obliczająca iloraz dwóch liczb. Zwraca false, jeżeli dzielimy przez zero. Wynik dzielenia przekazywany jest przez referencję. W przykładzie pokazane jest rzutowanie typów. pobierz
9 Funkcja obliczająca liczbę cyfr podanej liczby. pobierz
10 Funkcja obliczająca liczbę oraz sumę cyfr podanej liczby. Przykład funkcji, która nie zwraca żadnej wartości. pobierz
11 Ponownie funkcja, która nie zwraca wartości. Rozmienianie podanej kwoty na banknoty 10-złotowe oraz monety 5, 2 i 1-złotowe. pobierz
12 Zapoznanie z typem rekordowym (struktury) oraz wyliczeniowym, które sami definiujemy. Program jest zabawą w zmienianie parametrów samochodu, takich jak prędkość oraz stan silnika (pracuje lub nie pracuje). pobierz
13 Obliczanie silni metodą rekurencyjną. pobierz

Tablice

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Przykład pokazuje dwa sposoby tworzenia 5-elementowej tablicy liczb całkowitych. Po utworzeniu, wyświetlane są elementy tablic. pobierz
2 Tworzenie tablicy liczb wprowadzanych z klawiatury. Wykorzystujemy funkcję wyświetlającą tablicę, którą zdefiniowaliśmy w poprzednim przykładze, teraz umieszczamy tę funkcję w oddzielnym pliku funkcje.cpp. pobierz
3 Utworzenie i wyświetlenie tablicy liczb losowych. Funkcje zdefiniowane w poprzednich przykładach umieszczamy w pliku funkcje.cpp pobierz
4 Sprawdzenie, czy dana liczba znajduje się w tablicy liczb. Najpierw zostaje utworzona i wyświetlona tablica liczb losowych, następnie podajemy liczbę z klawiatury, jeżeli liczba nie jest elementem tablicy, podajemy ponownie, do chwili gdy podamy liczbę znajdujacą się w tablicy. pobierz
5 Tworzenie tablicy liczb losowanych bez powtórzeń z podanego przedziału. Potrzebne funkcje definiujemy w pliku funkcje.cpp. pobierz
6 Znajdowanie największego elementu w tablicy liczb całkowtych. Potrzebne funkcje definiujemy w pliku funkcje.cpp. pobierz
7 Przestawienie elementów tablicy tak aby największy element znalazł się na końcu tablicy. Jest to przygotowanie do sortowania bąbelkowego (ang. bubble sort). Potrzebne funkcje definiujemy w pliku funkcje.cpp. pobierz
8 Sortowanie bąbelkowe tablicy liczb całkowitych. Potrzebne funkcje definiujemy w pliku funkcje.cpp. pobierz
9 Zastosowanie tablicy 2-wymiarowej do zapisu danych tabelarycznych. pobierz
10 Zastosowanie tablicy do utworzenia bazy danych osobowych. pobierz

Pliki

Lp Opis programu ZIP do pobrania
1 Stwórz w Notatniku plik "dochody.dat" jak poniżej
K 28000
M 26000
M 42000
K 53000
K 46000
M 49000
zawierający dane o płci i dochodach osób. Program ma obliczyć średnie dochody kobiet i mężczyzn.
pobierz
2 Dany jest plik fizyczny "liczby.dat" zawierający liczby rzeczywiste. Napisz program, który znajdzie w tym pliku element maksymalny. pobierz
3 Dany jest plik fizyczny "liczby.dat" zawierający liczby całkowite. Napisz funkcję, która dlka danego pliku, oblicza sumę elementów pliku. Wykonać 2 wersje - funkcja jako parametr dostaje nazwę pliku lub plik. pobierz
4 Dany jest plik fizyczny "liczby.dat" zawierający liczby rzeczywiste. Napisz program, który obliczy i wyświetli, o ile to możliwe, średnią liczb pzrzystych i średnią liczb nieparzystych w pliku. pobierz
5 Dany jest plik fizyczny "liczby.dat" zawierający liczby rzeczywiste. Napisz program, który liczby zapisane w tym pliku zapisze w pliku "kolumny.txt" w trzech kolumnach. pobierz
6 Napisz program, który dla danego pliku oblicza ilość wystąpień znaku "*" w tym pliku. pobierz
7 Napisz program, który dla danego pliku oblicza ilość wystąpień "!=" w tym pliku. pobierz1
pobierz2